Bartholomew farmhouse

A.K.Bartholomew's farmhouse
Route 1, Northampton, PA
circa 1935

return to Our Family